न यॊनिर नापि संस्कारॊ न शरुतं न च संनतिः कारणानि थविजत्वस्य वृत्तम एव तु कारणम
सर्वॊ ऽयं बराह्मणॊ लॊके वृत्तेन तु विधीयते

Chinese

命纳音

mìng nàyīn

Wànniánlì
Decryption
Nàyīn

命纳音
(mìngnàyīn)

# 干支 gānzhī 命纳音 mìngnàyīn # 干支 gānzhī 命纳音 mìngnàyīn xíng
1 甲子 jiǎ zǐ 海中金 hǎizhōngjīn
Sea metal
31 甲午 jiǎ wǔ 沙中金 shāzhōngjīn
Sand metal
Metal
2 乙丑 yǐ chǒu 32 乙未 yǐ wèi
3 丙寅 bǐng yín 爐中火 lúzhōnghuǒ
Furnace fire
33 丙申 bǐng shēn 山下火 shānxiàhuǒ
Forest fire
Fire
4 丁卯 dīng mǎo 34 丁酉 dīng yǒu
5 戊辰 wù chén 大林木 dàlínmù
Forest wood
35 戊戌 wù xū 平地木 píngdìmù
Meadow wood
Wood
6 己巳 jǐ sì 36 己亥 jǐ hài
7 庚午 gēng wǔ 路旁土 lùpángtǔ
Road earth
37 庚子 gēng zǐ 壁上土 bìshànggtǔ
Adobe earth
Earth
8 辛未 xīn wèi 38 辛丑 xīn chǒu
9 壬申 rén shēn 劍鋒金 jiànfēngjīn
Sword metal
39 壬寅 rén yín 金白金 jīnbáijīn
Precious metal
Metal
10 癸酉 gǔi yǒu 40 癸卯 gǔi mǎo
11 甲戌 jiǎ xū 山頭火 shāntóuhuǒ
Volcanic fire
41 甲辰 jiǎ chén 佛燈火 fódēnghuǒ
Lamp fire
Fire
12 乙亥 yǐ hài 42 乙巳 yǐ sì
13 丙子 bǐng zǐ 洞下水 dòngxiàshuǐ
Cave water
43 丙午 bǐng wǔ 天河水 tiānhéshuǐ
Sky water
Water
14 丁丑 dīng chǒu 44 丁未 dīng wèi
15 戊寅 wù yín 城頭土 chéngtóutǔ
Fortress earth
45 戊申 wù shēn 大驛土 dàyìtǔ
Highway earth
Earth
16 己卯 jǐ mǎo 46 己酉 jǐ yǒu
17 庚辰 gēng chén 白臘金 báilàjīn
Wax metal
47 庚戌 gēng xū 釵釧金 chāichuànjīn
Jewellery metal
Metal
18 辛巳 xīn sì 48 辛亥 xīn hài
19 壬午 rén wǔ 杨柳木 yángliǔmù
Willow wood
49 壬子 rén zǐ 桑柘木 sāngzhèmù
Mulberry wood
Wood
20 癸未 gǔi wèi 50 癸丑 gǔi chǒu
21 甲申 jiǎ shēn 泉中水 quánzhōngshuǐ
Stream water
51 甲寅 jiǎ yín 大溪水 dàxīshuǐ
Rapids water
Water
22 乙酉 yǐ yǒu 52 乙卯 yǐ mǎo
23 丙戌 bǐng xū 屋上土 wūshàngtǔ
Roof tiles earth
53 丙辰 bǐng chén 沙中土 shāzhōngtǔ
Desert earth
Earth
24 丁亥 dīng hài 54 丁巳 dīng sì
25 戊子 wù zǐ 霹靂火 pīlìhuǒ
Lightning fire
55 戊午 wù wǔ 天上火 tiānshànghuǒ
Sun fire
Fire
26 己丑 jǐ chǒu 56 己未 jǐ wèi
27 庚寅 gēng yín 鬆柏木 sōngbómù
Conifer wood
57 庚申 gēng shēn 石榴木 shíliúmù
Pomegranate wood
Wood
28 辛卯 xīn mǎo 58 辛酉 xīn yǒu
29 壬辰 rén chén 長流水 chángliúshuǐ
River water
59 壬戌 rén xū 大海水 dàhǎishuǐ
Ocean water
Water
30 癸巳 gǔi sì 60 癸亥 gǔi hài
Nach oben
Zurück
ब्राह्मण   About  ||  Contact  ||  Disclaimer  ||  Impressum  ||  Site Map  ||  brahmana.net
XHTMLCSSUnicodeAny Browser